REGULAMIN PROMOCJI “TRZY MYCIA GRATIS”

Skrócone zasady promocji “ Trzy mycia gratis”

Jak skorzystać z promocji “Trzy mycia gratis”?

 1. Wykonaj przegląd techniczny samochodu lub motocykla na stacji Autotest w Łodzi przy ulicy Rudzkiej 70 i odbierz 3 kupony na mycie pojazdu na myjni bezobsługowej o łącznej wartości 30 zł.
 2. Promocja “Trzy mycia gratis” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).
 3. Promocja “Trzy mycia gratis” obowiązuje od dnia 17.08.2020 r. do 31.12.2020 r.
 4. Kupony mogą być zrealizowane do dnia 31 marca 2021 r.

 

Regulamin:

 1. Organizatorem promocji pod nazwą “ Trzy mycia gratis” („Promocja”) jest firma Autotest Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Josepha Conrada 29b, kod 01-922, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011076, NIP 5252209937, REGON 017286374 („Organizator”).
 2. Promocja obowiązuje wyłącznie na stacji kontroli pojazdów Autotest Polska w Łodzi przy ulicy Rudzkiej 70 („Stacja”).
 3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zrealizują na Stacji usługę w postaci badania technicznego auta lub motocykla i zapłacą za nią zgodnie z cennikiem Stacji.
 4. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt. 3 niniejszego regulaminu jest uprawniony do otrzymania trzech kuponów o łącznej wartości 30 zł na mycie pojazdu („Kupon”) na myjni samoobsługowej PORT CarWash przy ul. Rudzkiej 70 w Łodzi („Myjnia”).
 5. Realizacja Kuponu następuje poprzez jego wymianę u pracownika Stacji na 10 impulsów na myjni bezobsługowej o wartości 10 zł.
 6. Realizacja Kuponu jest możliwa w trakcie pracy Stacji, od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00 oraz w soboty od 8:00 do 16:00, do 31 marca 2021 r.
 7. Każdy Kupon może zostać wykorzystany tylko raz i musi zostać zwrócony pracownikowi Stacji.
 8. Uczestnik Promocji może przekazać Kupon innej osobie.
 9. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 10. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi na Stacji w czasie trwania Promocji.
 11. Promocja obowiązuje od dnia 17.08.2020 r. do 31.12.2020 r.
 12. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego regulaminu.
 13. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej https://www.autotestpolska.pl
 14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  • zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  • przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie https://www.autotestpolska.pl
 16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@autotestpolska.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez Organizatora Promocji. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17.08.2020 r.
  Warszawa, dnia 17.08.2020 r.