Regulamin promocji “Ozonowanie klimatyzacji gratis” na stacjach Autotest Polska w Gdańsku

Skrócone zasady promocji “ Ozonowanie klimatyzacji gratis”

 

Jak skorzystać z promocji “ Ozonowanie klimatyzacji gratis”?

 1. Wykonaj przegląd techniczny samochodu na stacji Autotest Polska w Gdańsku – przy ulicy Marynarki Polskiej 93 lub przy Alei Grunwaldzkiej 558, a usługę ozonowania klimatyzacji o wartości 45 zł otrzymasz gratis!
 2. Promocja “ Ozonowanie klimatyzacji gratis” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).
 3. Promocja “ Ozonowanie klimatyzacji gratis” obowiązuje od dnia 15.12.2020 r. do 31.11.2021 r.

 

Regulamin:

 1. Organizatorem promocji pod nazwą “ Ozonowanie klimatyzacji gratis” („Promocja”) jest firma Autotest Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Josepha Conrada 29b, kod 01-922, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011076, NIP 5252209937, REGON 017286374 („Organizator”).
 2. Promocja obowiązuje na dwóch stacjach kontroli pojazdów Autotest Polska w Gdańsku – ulicy Marynarki Polskiej 93 lub przy Alei Grunwaldzkiej 558 („Stacja”).
 3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zrealizują na Stacji usługę w postaci badania technicznego samochodu zapłacą za nią zgodnie z cennikiem Stacji.
 4. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt. 3 niniejszego regulaminu jest uprawniony do otrzymania usługi ozonowania klimatyzacji o wartości 45 zł.
 5. Usługa ozonowania jest realizowana przez pracownika stacji, bezpośrednio po zakończeniu przeglądu technicznego.
 6. Usługa ozonowania klimatyzacji trwa około 20 minut i odbywa się poprzez uruchomienie urządzenia generującego ozon wewnątrz samochodu. W tym czasie pojazd musi pozostać pusty.
 7. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 8. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi na Stacji w czasie trwania Promocji.
 9. Promocja obowiązuje od dnia 15.12.2020 r. do 31.11.2021 r.
 10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego regulaminu.
 11. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej http://www.autotestpolska.pl
 12. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  • zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  • przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 13. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie http://www.autotestpolska.pl.
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@autotestpolska.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez Organizatora Promocji. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.2020 r.

 

Warszawa, dnia 15.12.2020 r.